Onomastikon

http://www.gaminggeeks.org/Resources/KateMonk/, said Martin.